იხილეთ ორიგინალური მასალა აქ.

ზრუნვის სტანდარტების მე-8 გამოცემის სრული ტექსტი ინგლისურ ენაზე იხლეთ აქ. 

2022 წლის სექტემბერში მსოფლიოს პროფესიული ასოციაციამ ტრანსგენდერთა ჯანმრთელობისთვის (WPATH) გამოუშვა ზრუნვის ახალი სტანდარტები 8 (SOC8) ტრანს და გენდერულად არაკონფორმული  ადამიანებისთვის. ითვლება, რომ ახალ სტანდარტებში  წინამორბედისგან განსხვავებით მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება შეინიშნება.

 

გზამკვლევში SOC8  ყურადღებაა გამახვილებული ტრანსსპეციფიკური ჯანდაცვის სხვადასხვა ასპექტებზე, როგორიცაა ფსიქიკური ჯანმრთელობა, ჰორმონებით ჩანაცვლება და ქირურგიული მოვლა. გზამკვლევის 18 თავი მოიცავს სხვადასხვა თემებს, როგორიცაა მოზარდებისა და ბავშვების თავების ახალი განყოფილება, უფრო დეტალური განყოფილება სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ, ჰორმონებით მკურნალობა, ქირურგიული მოვლა და ინტერსექსი ადამიანები და სხვა. ამავდროულად, იგი აკეთებს უამრავ მნიშვნელოვან შენიშვნას ადამიანის უფლებათა პრინციპებისა და სამედიცინო ეთიკის შესახებ ტრანსსპეციფიკური ჯანდაცვის უზრუნველყოფისას.

 

რთულია SOC8-ზე ყოვლისმომცველი კომენტარის გაკეთება, მის მიერ განხილული ასპექტების ფართო სპექტრის გათვალისწინებით. ამ პოსტში მოკლედ მიმოვიხილავთ SOC8-ის რამდენიმე მნიშვნელოვან ასპექტს. ხაზგასმულია როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი ასპექტები.

დეპათოლოგიიზაცია
SOC8 მოჰყვება ICD-11-ში პირველად აღიარებული ტრანს იდენტობების დეპათოლოგიიზაციას. ICD-11-მა გადაიტანა გენდერული შეუსაბამობა ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების თავიდან სექსუალური ჯანმრთელობის თავში 2019 წელს. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან ფსიქიატრიული დიაგნოზი აღარ არის ტრანსსპეციფიკური ჯანდაცვის წვდომის წინაპირობა.

SOC8 პირველად მიუთითებს ამ ახალ სტანდარტზე გლობალური გამოყენებადობის თავში და აერთიანებს დეპათოლოგიზაციას, როგორც დანარჩენი დოკუმენტის საფუძველს. მიუხედავად ამისა, არსებობს მნიშვნელოვანი კრიტიკა იმის თაობაზე, რომ შემდგენელმა კომიტეტმა სრულად არ აღიარა დეპათოლოგიზაცია მოზრდილთა და მოზარდთა მოვლის უზრუნველყოფის თავებში.

რეპროდუქციული ჯანმრთელობა
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას ამ ვერსიაში მეტი ყურადღება მიექცა. მაგალითად, SOC8 აცხადებს, რომ ინფორმაციის ფართო სპექტრი ჰორმონების გამოყენებისა და შეწყვეტის შესახებ და მისი ზემოქმედების შესახებ უნდა მიეწოდოს ტრანს და სქესობრივად განსხვავებულ ადამიანებს საშვილოსნოთ, რომლებსაც შესაძლოა სურთ ორსულობა. ეს მოიცავს ინფორმაციას:

 

ნაყოფიერება

ორსულობის მოვლა

შრომა და მიწოდება

გულმკერდის/ძუძუთი კვების მხარდაჭერა,

მშობიარობის შემდგომი მოვლა.

 

 

ის ასევე ხელს უწყობს რეპროდუქციული ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობას ტრანს ადამიანებისთვის, რომლებსაც სურთ შვილები.

დეტრანზიცია
SOC8 იღებს მითის გარკვეულ დონეს ტრანსსპეციფიკური ჯანდაცვის შესახებ. ის მკაფიო პოზიციას იკავებს იმ პრეტენზიის შესახებ, რომ შეინიშნება იმ პირთა რაოდენობის შემაშფოთებელი ზრდა, რომლებიც აირჩევენ დეტრანზიციას. SOC8-ის მიხედვით, ინდივიდებმა შეიძლება გადაინაცვლონ გენდერული გამოცდილების გარეშე. იგი აგრძელებს, რომ გადაწყვეტილების მიღების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებები ავტომატურად არ უნდა გაიგივდეს სინანულთან ან დაბნეულობასთან და არ უნდა გაუფასურდეს ადამიანის წინა გადაწყვეტილება გადასვლაზე.

მოზარდის მოვლა
ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება ტრანსსპეციფიკური ჯანდაცვისთვის SOC8-ში არის მოზარდების ახალი თავი. ეს თავი ცდილობს დააბალანსოს:

 

ადამიანის უფლებების მიდგომა

ეთიკური ჯანმრთელობის დაცვა

ბავშვის საჭიროებებს

ახალგაზრდა ტრანს ადამიანების ჯანდაცვისადმი მუდმივი წინააღმდეგობა.

 

ადამიანის უფლებების პერსპექტივა ცენტრალურია ამ თავში. მოზარდის უფლება, მონაწილეობა მიიღოს საკუთარი გადაწყვეტილების მიღებაში ჯანმრთელობის შესახებ, მოიცავს გადაწყვეტილების მიღებას გენდერული ჯანდაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობის შესახებ. SOC8 ასევე აღიარებს, რომ გენდერული მრავალფეროვნება ნორმალურია და მოსალოდნელია ადამიანის გამოცდილების ფართო მრავალფეროვნების ფარგლებში. ამიტომაც SOC8 უთმობს ადგილს იმის შესაფასებლად, თუ როგორი იქნება ინფორმირებული თანხმობის მიდგომა ტრანს-სპეციფიკური ჯანდაცვის მიმართ ახალგაზრდებისთვის ტრანსსპეციფიკური ჯანდაცვის მიმართ და ცდილობს დაადგინოს გაიდლაინები და სტანდარტები.

 

თუმცა, ამ თავში ასევე არის შემაშფოთებელი დაკვირვებები. ეს შეიძლება იყოს ახალი სტანდარტების წინააღმდეგობის ალბათობის შემცირების მცდელობის შედეგი. მიუხედავად იმისა, რომ ის უარყოფს “სწრაფი გენდერული დისფორიის” ტერმინოლოგიას, SOC8 აძლიერებს გამოხატულ და მუდმივ გენდერულ დისფორიას, როგორც სტანდარტს, რომელიც აუცილებელია ზრუნვის შეთავაზებისთვის. მასში ნათქვამია, რომ გენდერული იდენტობის ზედაპირული ცვლილება ან მდგრადობის ნაკლებობა მოითხოვს შემდგომ შეფასებას, ახსნის გარეშე, რას ნიშნავს ზედაპირული ცვლილება.

დასკვნითი შენიშვნები
SOC8-ის სხვადასხვა სექციები საჭიროებს საფუძვლიან და ყოვლისმომცველ განხილვას ჯანდაცვის პროფესიონალებისა და ტრანს ორგანიზაციების მიერ. ეს არ არის სრულყოფილი დოკუმენტი. ტრანს აქტივისტებმა უკვე აღნიშნეს კონკრეტული შეშფოთება, რომელთაგან მხოლოდ რამდენიმეა აქ ხაზგასმული. თუმცა, SOC8 მნიშვნელოვანია დეპათოლოგიიზებული ტრანსსპეციფიკური ჯანდაცვისადმი მისი ერთგულებისთვის და ტრანსსპეციფიკური ჯანდაცვის მნიშვნელობის აღიარებისთვის ახალგაზრდა ტრანს ადამიანებისთვის.

 

ტრანსგენდერი და გენდერულად განსხვავებული ადამიანების ჯანმრთელობაზე ზრუნვის სტანდარტები, ვერსია 8: სრული ტექსტი