გენდერული ძალადობის პრევენცია აივ ინფექცია/შიდსის საკვანძო პოპულაციებისთვის, აივ ინფექცია/შიდსით და ტუბერკულოზით დაავადებულ პირებში და მათგან ძალადობის მსხვერპლთათვის დროებითი თავშესაფრის და შესაბამისი სამედიცინო, პრევენციული და სოციალური სერვისების მიწოდების უზრუნველყოფა“ (GEO-C-NCDC/SP-10.1)