თემიდა | Temida

დასახელება: ,,Trans* Map in EECA’’

დონორი: ECOM (The Eurasian Coalition on Health, Rights, Gender and Sexual Diversity) / Elton John AIDS Foundation (EJAF) 

ვადები: 2020-2023

 

პროექტის მიზნები: აღმოსავლეთ ევროპაში და ცენტრალურ აზიაში ტრანს* ადამიანებისთვის აივ სერვისების გაფართოება და გაძლიერება თემის მობილიზებისა და ხელსაყრელი გარემოს შექმნის გზით.

პროექტის ამოცანები: 

ამოცანა N1: მოიცავს ადვოკაციის ნაციონალურ გეგმასა  და ლიდერთა სკოლის ტრენინგებს, საინფორმაციო კამპანიებს, ჯანდაცვის ექსპერტებისა და გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა სენსიტიზაციას;

ამოცანა N2: ტრანს* ადამიანების შესახებ  სტრატეგიული ინფორმაციის შეგროვება;

სტრატეგია გულისხმობს უნიკალური კვლევის ჩატარებას ტრანს* ადამიანებში:  პოპულაციის ზომის შეფასებას რეგიონის ორ ქალაქში, აივ პრევალენტობის შეფასებას, ტრანს* მასკულინური და არაბინარული ადამიანების საჭიროებების შეფასებას.

ამოცანა N3: ტრანს* თემის მონაწილეობა და ჩართულობა აივ-ის ეროვნულ პროგრამებში და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რაც მოიცავს აივ-თან დაკავშირებით საკოორდინაციო ორგანოებში ტრანს* თემის წარმომადგენლების გადამზადებასა და მხარდაჭერას, ტრანსი* ადამიანებისთვის აივ/შიდსის ყოვლისმომცველი პაკეტის შემუშავებას, ტრანს* კომპეტენტურ სერვისებს, ადვოკაციას ტრანსი* ადამიანების  აივ-ის ეროვნულ სტრატეგიაში ჩასართავად.

 

პროექტის ბენეფიციარები: ტრანსგენდერი ადამიანები (ტრანსგენდერი ქალები, ტრანსგენდერი კაცები, არაბინარული ადამიანები), ჯანდაცვის ექსპერტები, გადაწყვეტილების მიმღები პირები.