დასახელება: ტრანს* მგრძნობიარე ჯანდაცვის სერვისების ხელშეწყობა საქართველოში

დონორი: Eurasian Key Populations Coalition

ვადები:  1.07.2021/ 30.11.2021

 

პროექტის მიზანი: ქვეყანაში ტრანს სენსიტიური ჯანდაცვის სერვისების შექმნის ხელშეწყობა.

 

პროექტის ამოცანები:

ამოცანა 1. დეპათოლოგიზაციისატრანს სენსიტიური ჯანდაცვის სერვისების და აივთან დაკავშირებული სტიგმის შესახებ ინფორმირებულობის გაზრდა გადაწყვეტილებების მიმღებ პირებშიჯანდაცვის სპეციალისტებში და მხარდამჭერებში.

ამოცანა 2. აივ დადებითი ტრანს ქალების გაძლიერება

 სამიზნე პოპულაცია- ტრანს თემი, აივ დადებითი ტრანს ქალები, სექს სამუშაოში ჩართული ტრანს ქალები.